Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla navigointia hyväksyt niiden käytön OK

Opetusmenetelmät ja -tasot

 

Opetusmenetelmät ja -tasot

Kaikkien kurssien opetus seuraa kielitasojen eurooppalaista viitekehystä

A1-A2 perustaso
B1-B2 keskitaso
C1-C2 edistynyt taso

Opettajina toimivat syntyperäiset italialaiset opettajat, joilla on pätevyys sekä kokemusta opettamisesta. Opettajamme osaavat myös suomea helpottaakseen kommunikointia oppilaiden kanssa.

Tasot A1-A2

A1.1

Italian alkeiskurssi vasta-alkajille. Osallistujilta ei edellytetä pohjatietoja italian kielestä. Kurssilla opitaan italian kielellä kommunikoimisen perusteet, esim. tervehtiminen, itsensä esitteleminen, henkilötietojen kysyminen ja kertominen, kiittäminen ja pahoittelu sekä kahvilassa ja ravintolassa asiointi. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. persoonapronominit, kysymyssanat, säännölliset verbit, substantiivien ja määräisten artikkelien yksikkö ja monikko. Lisäksi opetellaan perusluvut sekä prepositioita.

Oppikirja: Chiaro A1, kpl 1-3

A1.2

Alkeistason toinen kurssi sopii noin puoli vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kertauksen jälkeen jatketaan kielen perusasioiden opiskelua. Kasvatetaan sanavarastoa, laajennetaan kieliopin tuntemusta, harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja tutustutaan Italiaan ja sen ihmisiin. Monipuolisia tehtäviä. Viestinnälliset tavoitteet: vapaa-ajasta ja harrastuksista puhuminen, ruokaostosten tekeminen, paikan kuvaileminen, tien kysyminen ja neuvominen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. epäsäännölliset verbit, ajan ja paikan ilmaukset, prepositiot + määräinen artikkeli, adjektiivien taipuminen ja monikon partitiivi. Lisäksi opetellaan esim. viikonpäivät, kuukaudet ja suunnan ilmauksia.

Oppikirja: Chiaro A1, kpl 4-7

A1.3

Kurssi on suunnattu noin vuoden opiskelleille ja niille, joiden italian opinnoista on jo kulunut aikaa ja jotka haluavat kerrata perusasioita. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kielitaitoa niin kuuntelun, tekstin ymmärtämisen kuin kirjallisen ja suullisen tuottamisen osalta. Viestinnälliset tavoitteet ovat mm. paikkojen kuten kaupunkien ja niiden nähtävyyksien kuvailu, sähköpostiviestin ja postikortin kirjoittaminen, perheestä ja ystävistä kertominen ja hotellihuoneen varaaminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. c’è ja ci sono -rakenteet, venire-, volere- ja dovere-verbit, prepositiorakenteet, demonstratiivi- ja omistuspronominit sekä si-passiivimuoto.

Oppikirja: Chiaro A1, kpl 8-10

A2.1

Kurssi soveltuu reilun vuoden jo opiskelleille, italian alkeet jo hallitseville opiskelijoille. Sanasto laajenee, uudet opittavat kielioppirakenteet monipuolistavat ilmaisua ja Italia tulee entistä tutummaksi. Viestinnälliset tavoitteet ovat mm. junalla matkustamiseen liittyvät tilanteet, oman mielipiteen ilmaiseminen, muodista ja musiikista puhuminen sekä pyyntöjen esittäminen ja ehdotusten tekeminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. komparatiivi- ja superlatiivimuodot, adverbien muodostus, imperfektin muodostus ja käyttö, liittoperfektin ja imperfektin ero sekä konditionaalin muodostus ja käyttö.

Oppikirja: Chiaro A2, kpl 1-4

A2.2

Italian jatkokurssi noin 1,5 vuotta kieltä opiskelleille ja kertaajille. Opiskelijoiden kielen ja kulttuurin tuntemus kehittyy, ja esimerkiksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja matkailuun liittyvä sanavarasto kasvaa. Kurssin viestinnällisinä tavoitteina on mm. ehdotuksen tekeminen sekä sen hyväksyminen ja hylkääminen, tapaamisen sopiminen, aikomuksen ilmaiseminen, lomamatkasta kertominen, neuvominen ja mielipiteen ilmaiseminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. stare + gerundi, akkusatiivipronominit + liittoperfekti, relatiivipronominit, liittoperfektin ja imperfektin ero sekä käskyt ja kiellot sinuteltaessa.

Oppikirja: Chiaro A2, kpl 5-7

A2.3

Monipuolisesti aktivoiva italian jatkokurssi, joka soveltuu noin 2 vuotta italiaa opiskelleille ja kertaajille. Kielitaidon kohentamisen lisäksi kurssilla saa tietoa italialaisesta elämäntavasta ja kulttuurista. Viestinnällisiä tavoitteita ovat mm. median seuraaminen, asumiseen liittyvät tilanteet, hämmästyksen ja tyytymättömyyden ilmaiseminen, onnitteleminen ja kutsuun vastaaminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. futuuri ja adjektiivin vertailumuodot sekä verbiopin syventäminen.

Oppikirja: Chiaro A2, kpl 8-10

 

Tasot B1-B2

B1.1

Kurssi soveltuu italiaa noin 3 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen osa-alueilla. Oppikirjan tekstien aiheina on mm. omien taitojen ja osaamisen kuvailu, matkasta kertominen, perhe ja sosiaaliset verkostot. Rakenteista opiskellaan mm. relatiivipronomini cui, ajan gerundimuodot, konjunktiivin preesens, futuurin käyttö ja lisäksi syvennetään adjektiivien osaamista.

Oppikirja: Chiaro B1, kpl 1-4

B1.2

Keskitason kurssi italiaa noin 3 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kielitaitoa kehitetään jo opittuja asioita vahvistaen ja uusia oppien kaikilla kielen osa-alueilla. Oppikirjan tekstien aiheena on mm. hyvinvointi ja urheilu, ammateista kertominen ja sosiaalisesta vastuusta sekä kulutuksesta ja elämäntavoista puhuminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. konditionaali epävarmuuden ilmaisemiseen, stare per –rakenne, konjunktiivin preesens tiettyjen ilmaisujen yhteydessä ja passiivirakenteet.

Oppikirja: Chiaro B1, kpl 5-7

B1.3

Kurssi italiaa noin 4 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kurssilla laajennetaan kieliopin tuntemusta ja vahvistetaan kommunikaatiovalmiutta ja keskustelutaitoja monenlaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Oppikirjan tekstien aiheena on mm. elokuvista ja tv-ohjelmista kertominen, puhelinkeskustelut, kielet ja murteet sekä asiointi virastoissa. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. se-alkuiset ehdolliset lauseet, passiivin muodostaminen andare-verbin avulla ja modaaliverbien passato prossimo. Lisäksi opiskellaan verbin aikamuodot trapassato prossimo ja passato remoto.

Oppikirja: Chiaro B1, kpl 8-10

B2.1

Kurssi soveltuu italiaa yli 4 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kurssilla kehitetään edelleen keskustelutaitoja ja syvennetään italian kieliopin tuntemusta. Aiheina kurssilla käsitellään koulumuistoja, mielipiteiden ilmaisua, tiedon välittämistä. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. menneet aikamuodot, refleksiiviverbit cavarsela ja entrarci, relatiivipronominit chi, ciò che, konjunktiivi, prepositioverbit, numeraalit substantiiveina.

Oppikirja: Nuovo Espresso 4, kpl 1-3

B2.2

Edistyneen keskitason kurssi, joka sopii noin 5 vuotta opiskelleille ja kertaajille, joilla italian peruskielitaito on hallussa. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen osa-alueilla. Oppikirjan tekstien aiheina ovat mm. renessanssi Italiassa, asuminen ja sisustus sekä nykytaide. Opiskeltavia rakenteita ovat esim. erilaiset adjektiivit ja niiden paikka lauseessa, verbien kollokaatio, puhutulle kielelle ominaiset täytesanat sekä implisiittiset ja eksplisiittiset lauserakenteet. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 4, kpl 4-6

B2.3

Kurssi soveltuu noin 5 vuotta opiskelleille ja kertaajille, jotka haluavat kehittää peruskielitaitoaan toimivammaksi ja itsenäisemmäksi kaikilla sen osa-alueilla. Kurssilla käsitellään italian kieleen ja yhteiskuntaan liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja rakenteita kuten konjunktiivia ja opiskellaan mm. imperatiivin teitittelymuotoja, yhdyssanoja sekä sananmuodostusta. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 4, kpl 7-10

 

Tasot C1-C2

C1.1

Edistyneen tason kurssi italian kielen jo hyvin hallitseville. Kieltä käsitellään kurssilla monipuolisesti erilaisten tehtävien ja teemojen kautta sanastoa laajentaen ja kommunikaatiovalmiutta vahvistaen. Aiheina puhekieli, latinismit, urheilu ja italian kielen alueellisten varianttien tunnistaminen. Kurssilla käsitellään kieliopin osalta mm. prefiksejä, augmentatiiveja, lohkolauseita, menneitä aikamuotoja indikatiivissa. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 5, kpl 1-3

C1.2

Edistyneen tason kurssi italian kielen jo hyvin hallitseville, jotka haluavat laajentaa kielellistä osaamistaan ja syventää Italian-tuntemustaan. Kurssilla tutustutaan mm. italialaiseen arkkitehtuuriin ja elokuvan maailmaan sekä Pisan kaupunkiin. Kieliopin osalta syvennetään mm. konjunktiivin eri aikamuotoja, epäsuoraa kerrontaa sekä suullista kielenkäyttöä rytmittäviä ja sävyttäviä täytesanoja ja -ilmaisuja. Kurssilla luetaan lisäksi italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 5, kpl 4-6

C1.3

Kielen hienosäätöä ja kulttuurituntemuksen syventämistä italian kielen hyvin ja itsenäisesti hallitseville opiskelijoille. Kirjan aiheet liikkuvat mafian historiassa ja siihen liittyvässä kirjallisuudessa ja elokuvassa sekä voimasanojen kulttuurisissa ja sosiolingvistisissä taustoissa. Kieliopissa käsitellään mm. futuurin käyttöä menneestä kerrottaessa, imperatiivimuotojen ja pronominien yhdistämistä, pronominaaliverbejä sekä tekstin välimerkkejä ja puheen rytmiä ja intonaatiota. Kurssilla luetaan lisäksi italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 5, kpl  7-10

C2.1

Kurssi soveltuu italian kielen hyvin ja itsenäisesti hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietouttaan italian kielestä ja kulttuurista ja hioa kielitaitoaan yhä varmemmaksi ja idiomaattisemmaksi. Kurssin aihepiirejä ovat mm. italialainen työkulttuuri sekä italialainen kirjallisuus ja kirjailijat, ja kieliopin osalta käsitellään mm. persoonattomia rakenteita, epäsuoraa kerrontaa ja sen verbimuotoja sekä syvennetään artikkelioppia. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 6, kpl 1-3

C2.2

Kurssi soveltuu italian kielen itsenäisesti hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietouttaan italian kielestä ja kulttuurista ja hioa kielen nyansseja yhä idiomaattisemmiksi. Kurssin aihepiirejä ovat mm. italialainen byrokraattinen kieli, täytesanat, komiikka, satiiri, Commedia dell’arte ja italialaiset kirjailijat. Kieliopin osalta käsitellään mm. non-kieltosanan käyttöä, kielen rytmiä ja intonaatiota, syvennetään ehdollista ilmaisua preesensissä ja fare + infinitiivi -rakennetta. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 6, kpl 4-6

C2.3

Kurssi soveltuu italian kielen itsenäisesti hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietouttaan italian kielestä ja kulttuurista ja hioa kielen nyansseja yha idomaattisemmiksi. Kurssin aihepiirejä ovat mm. italialainen kirjallisuus, fasismin aikakausi ja fasismi taiteessa, italialaiset perinteet, italian kielen historia sekä italialaiset dialektit. Kieliopin osalta käsitellään mm. konditionaalilauseen käyttöä ja indefiniittipronominejä. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.

Oppikirja: Nuovo Espresso 6, kpl 7-10

 

Keskustelu ja kulttuuri 

Tervetuloa italian kielen keskustelukursseille! Jos rakastat suullista ilmaisua ja haluat parantaa italian kielen ja kulttuurin tuntemustasi, nämä kurssit ovat sinua varten! Kursseilla kuunnellaan italialaista musiikkia, katsotaan ja kommentoidaan lyhyitä videoita, luetaan artikkeleita ja opitaan lisää sanastoa. Myös opiskelijoiden ideat ovat tervetulleita.

Taitotaso: A2, B1-B2, C1-C2

 

Lyhytkurssit

Tervetuloa lyhytkursseillemme! Kurssit kehittävät opiskelijoiden suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotaitoja ja kurssien aiheina ovat Italian kulttuuri ja ajankohtaiset asiat. Kursseilla luetaan italialaista kirjallisuutta ja kehitetään opiskelijoiden kielitaitoa. Opettaja jakaa kurssilla tarvittavat opiskelumateriaalit.

Taitotaso: B1, C1-C2


29